کل ویدیو های موجود 198 عدد می باشد

آپلود ویدیو

تنظیم میکروسکوپ| Using the Oil Immersion Lens

نحوه تنظیم میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم ها روی عدسی روغنی

مشاهده
Immune Response-Toll Like Receptors-TLR

ایمنی ذاتی رسپتورهای TLR و نقش آنها در ایمنی ذاتی

مشاهده
تفسیر محیط TSI در میکروب شناسی|Triple Sugar Iron agar slants

رفتار باکتری های مختلف در محیط تریپل شوگر آیرون آگار و تفسیر نتایج حاصل از رشد آنها

مشاهده