کل ویدیو های موجود 195 عدد می باشد

آپلود ویدیو

گليكوليز | Glycolysis

مراحل تبديل قند به پيروات در مسير گليكوليز

مشاهده
هود ايمني در آزمايشگاه | Laboratory Hoods Safety

چگونگي به كار گيري هود هاي ايمني در آزمايشگاه به منظور حفظ سلامتي پرسنل

مشاهده
كنژوگاسيون|Conjugation

ارتباط بين دو باكتري و تبادل اطلاعات ژنتيكي طي روند كنژوگاسيون

مشاهده
ژل الكتروفورز|SDS-PAGE Gel electrophoresis

مكانيسم الكتروفورز بر روي ژل و اساس حركت پروتئين ها در اين سيستم

مشاهده