کل ویدیو های موجود 193 عدد می باشد

آپلود ویدیو

AlphaHelix

ساختار مارپيج آلفا در پروتئين ها و چگونگي ارتباط هاي يوني در آن

مشاهده
Nanoparticles

استفاده از ذرات نانو در تشخیص سلول های سرطانی

مشاهده
do you know who I am?

do you know who I am? شما منو میشناسی ؟

مشاهده
پیام رسانی سایتوکاین ها|Cytokine Signaling

نحوه مخابره پیام سایتوکاین ها به درون هسته سلول و فعال کردن روند نسخه برداری

مشاهده