کل ویدیو های موجود 193 عدد می باشد

آپلود ویدیو

Malaria and Plasmodium-مالاريا و انگل مالاريا

Malaria and Plasmodium-مالاريا و انگل مالاريا-نوعی از پلاسمودیدها که انگل یاخته های خون می شوند

مشاهده
streptococcus hemolysis

نحوۀ شکل گیری همولیز بتای استرپتوکوک ها روی محیط کشت بلاد آگار

مشاهده
Malaria Life Cycle of Plasmodium

چرخۀ زیستی پلاسمودیوم به عنوان انگل مالاریا دربدن انسان و پشۀ آنوفل

مشاهده
Entamoeba histolytica

مشاهدۀ حرکت جهت دار آنتاموبا هیستولیتیکا با پاهای کاذب زیر میکروسکوپ

مشاهده