کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

Elisa Testing - what is it and how is it used today|الايزا چيست و امروز چگونه استفاده مي شود

Elisa Testing - what is it and how is it used today|الايزا چيست و امروز چگونه استفاده مي شود؟

مشاهده
Cell Phone Bacteria 2

بررسی گوشی های تلفن همراه از نظر آلودگی با باکتری های مختلف و تأثیر تمیز کردن گوشی ها در رفع این آلودگی

مشاهده
Bacterial streaking on blood agar

چگونگی کشت خطی خطی باکتری به منظور جداسازی کلنی های تک روی محیط بلاد آگار

مشاهده
Antibiotic Susceptibility Test Results

بررسی یک پلیت آنتی بیوگرام از نظر حساس و مقاوم بودن باکتری به آنتی بیوتیک های مختلف

مشاهده
ABO and RH blood typing

ABO and RH blood typing- آنتی ژن های مختلف گروه خونی بر سطح گلبول های قرمز و چگونگی تشخیص آنها د ر آزمایشگاه

مشاهده