کل ویدیو های موجود 193 عدد می باشد

آپلود ویدیو

آلرژي|Allergy

مكانيسم ايجاد آلرژي در اثر تحريك ماست سل ها و توليد IgE

مشاهده
نحوه انجام آنتی بیوگرام|Antibiogram test

نحوۀ کشت روی محیط مولر هینتون آگار به منظور آنتی بیوگرام و جاگذاری دیسک های آنتی بیوتیک روی سطح آن

مشاهده
چرخه تکثیر ویروس های لایزوژنیک|Virus Lysogenic Cycle

چگونگی الحاق ژنوم ویروس به ژنوم باکتری و تعریف ویروس های لایزوژن و لایتیک

مشاهده