کل ویدیو های موجود 172 عدد می باشد

آپلود ویدیو

نحوه انجام آنتی بیوگرام|Antibiogram test

نحوۀ کشت روی محیط مولر هینتون آگار به منظور آنتی بیوگرام و جاگذاری دیسک های آنتی بیوتیک روی سطح آن

مشاهده
چرخه تکثیر ویروس های لایزوژنیک|Virus Lysogenic Cycle

چگونگی الحاق ژنوم ویروس به ژنوم باکتری و تعریف ویروس های لایزوژن و لایتیک

مشاهده