پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • میزان نرمال tsh در کودکان

    میزان نرمال TSH برای نوزادان صفر تا چهار روزه بین 1.6 تا 24.3 mU/L است. میزان نرمال TSH برای نوزادان دو هفته تا بیست هفته: 0.58 تا 5.57 mU/L است. میزان نرمال TSHبرای کودکان بیست هفته به بالا تا نوجوانان هیجده سال: 0.55 تا5.31 mU/L است.

    ۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند | 9 | Phasco-qc

    8 0