پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • آزمایش IGF1

    از این هورمون در تشخیص کمبود هورمون رشد و بسیار کمتر در مورد تشخیص فزونی هورمون رشد، در ارزیابی عملکرد غده هیپوفیز و نیز در بررسی موثر بودن درمان با هورمون رشد استفاده می شود. هنگامی که یک کودک علامت ها و نشانه هایی از رشد آهسته، کوتاهی قد، و یا رشد تاخیر یافته داشته باشد و یا هنگامی که یک فرد بالغ تراکم استخوان پایین یا ضعف درعضلات و یا چربی افزایش یافته ای داشته باشد که نشانه ای بر کمبود این هورمون و یا هورمون رشد باشد و نیز هنگامی که یک کودک علایم و نشانه های ژیگانتیسم (Gigantism) یا آکرومگالی (Acromegaly) داشته باشد که به ترتیب دلیل بر مازاد بودن هر یک از هورمون های رشد و IGF1 است، این آزمایش درخواست میشود. همچنین از این ازمایش در تشخیص اختلالات غده هیپوفیز و مانیتور کردن درمان هورمون رشد غیر طبیعی استفاده می شود.

    ۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير | 2 | Phasco-qc

    2 0