پرسش و پاسخ 

پرسش

 • جذب ماکزیمم بالاتر از۳ در آزمایش الایزا

  در آزمایش الایزا جذب ماکزیمم بالاتر از۳ بدست آمده است آیا خواندن نتایج درطول موج ۴۵۰ نانومتر صحیح است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جذب ماکزیمم بالاتر از۳ در آزمایش الایزا

  برای مقادیری که استنانداردهای متناظر جذب بالاتر از 3 دارند خوانش دراین طوج نتایج صحیحی ارایه نمیدهد ولی برای مقادیری که استانداردهای متناظر آنها جذب پایین تر از 3 دارند نتایج ارایه شده توسط الایزا ریدر صحیح است .تنها راهکار برای داشتن نتایج صحیح در همه بازه ها میبایست ازمایش را در طول موج 405 نانومتر خواند.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 2 | ghnazary

  3 0