پرسش و پاسخ 

پرسش

 • واکنش تداخلی درالایزا

  ک واکنش تداخلی را از یک واکنش مثبت در الایزا چگونه میتوان افتراق داد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رقیق سازی در الایزا

  برای افتراق این دو از هم معمولاً از راهکار رقیق سازی استفاده می کنند به این شیوه که چند رقت متوالی از نمونه های مثبت تهیه می کنند و هر کدام را به عنوان یک نمونه می سنجند چنانچه مقادیر بدست آمده برای رقت های متوالی از یک تناسب برخوردار بود آن نمونه یک مثبت واقعی است در غیر این صورت ما با یک نمونه حاوی مداخله گر مواجه هستیم.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت | 1 | Phasco-qc

  1 0