پرسش و پاسخ 

پرسش

  • شکل مری

    مری فیلاری فرم یعنی؟ داشتن قطر یکنواخت مری طویل دوقسمتی داشتن اتساع پیازی شکل

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش