پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ترماتودها

  در کدام یک از ترماتودها مرحله ردی دیده نمیشود؟ سه مورد را ذكر كنيد.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • شیستوزوما؛ دیکروسولیوم و آلاریا

  مرحله ردی در شیستوزوما؛ دیکروسولیوم و آلاریا مشاهده نمیشود.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر | 2 | Phasco-qc

  1 0