پرسش و پاسخ 

پرسش

 • انعقاد خون

  عواملی که باعث تاخیر یا تسریع انعقا خون میشوند را توضیح دهید؟ (چه عوامل دارویی وچه عوامل غیر دارویی وفاکتورها)

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فاکتورهای انعقادی

  پاسخ این سئوال کمی طولانی است ولی آنچه مسلم است فاکتورهای انعقادی و داروهای قلبی تاثیر دارند.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت | 0 | keivan-48

  0 0