پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تفاوت جواب آزمایش

  آیا احتمال دارد که جواب آزمایش در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • در مواقعی بله

  بدلیل اینکه در آزمایشگاه های مختلف روشهای مختلف و کیت های تشخیصی و دستگاه های متفاوت استفاده می شود ونیز واحدهای متفاوتی برای گزارش جواب بیماران وجود دارد و حتما باید به نرمال رنج و واحد گزارش آن توجه بفرمایید.

  ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ اسفند | 2 | DONYA66

  0 0