پرسش و پاسخ 

پایتخت علوم آزمایشگاهی ایران

آیا می دانید شهر گرگان پایتخت علوم آزمایشگاهی ایران است؟

ابتدا وارد سایت شوید