پرسش و پاسخ 

پرسش

 • شمارش رتیکولوسیت

  شمارش رتیکولوسیت در بخش هماتولوژی آزمایشگاه های تشخیص طبی چگونه انجام می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • شمارش رتیکولوسیت

  بر اساس رنگ آمیزی برلیانت گرزیل بلو .

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 1 | dafy

  1 0
 • شمارش رتیکولوسیت

  100 لاندا خون تام +200لاندا رنگ حیاتی بریلانت گرزیل بلو انکوباسیون در 37 درجه بمدت 30 دقیقه + تهیه فروتی بعد از در آوردن از انکوباسیون شمارش رتیکولوسیتها در 1000 R.B.C,و محاسبه ان براساسدرصد جهت مطالعه بیشتر به کتاب تکنیکهای خونشناسی عملی دکتر مهبد مراجعه کنید سربلند باشید

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 1 | dafy

  1 0
 • retic

  خون EDTA دار را به نسبت مساوی با رنگ بریلیانت کریزل بلو (3فطره با 3 قطره) در یک لوله مخلوط کرده و 15دقیقه در 37 درجه قرار میدهیم . در این مدت چند بار مخلوط میکنیم. بعد از مخلوط لام گسترش خون تهیه میکنیمو در قسمت ساب فدری اند در ازای شمارش 1000 گلبول قرمز , رتیکولوسیت ها را میشماریم و درصد آن را محاسبه کرده و گزارش میکنیم.

  ۱۳۹۱ شنبه ۴ آذر | 1 | alijun84

  1 0