پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • Hypochromia چیست

    بیماری Hypochromia یا هیپوکرومی یعنی اگر ضخامت گلبول قرمز خون کاهش یابد یا غلظت هموگلوبین خون کم شود، وسعت ناحیه کمرنگ مرکزی گلبول قرمز افزایش یافته و بزرگتر به نظر می رسد. به این حالت هیپوکروم(Hypochromia) گفته می شود که بهترین مثال آن کم خونی فقرآهن در خون است. در این کم خونی هیپوکرومی هم حجم سلول گلبول قرمز کاهش دارد، هم ضخامت آن کم شده و هم غلظت هموگلوبین سلول گلبول قرمز کاهش می یابد. به عبارتی دیگر هر سه اندکس گلبولی (MCV, MCH, MCHC) در آزمایش خون پایین می باشند.

    ۱۴۰۰ چهارشنبه ۸ دي | 16 | Phasco-qc

    16 0