پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • ازمایشHLA

    این آزمایش هنگام پیوند بافت درخواست میشود چه شما به عنوان دهنده باشید یا به عنوان گیرنده . این ازمایش مشخص میکند که شما کدام ژن ها یا آنتی ژنهای لکوسیتها را به ارث برده اید. در این آزمایش علاوه بر مشخص شدن نوع این آنتی ژنهای لکوسیتی ، آنتی بادی های ضد آنها نیز مورد بررسی قرار میگیرند.وجود این آنتی بادی ها سبب ناموفق شدن پیوند میگردند. شناسایی این آنتی ژنهای لکوسیتی روی پلاکتهای فرد دهنده نیز انجام میشود تا یک پیوند موفق پلاکتی به فرد گیرنده صورت گرفته و سبب افزایش شمارش پلاکت در فرد گیرنده شود چون در صورت ناسازگاری و وجود انتی بادی ضد این آنتی ژنها پلاکتهای پیوندی تخریب و شمار پلاکتها در فرد دریافت کننده بالا نخواهد رفت

    ۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير | 2 | ghnazary

    2 0