پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تعیین گروه خون

  یکی ازنقاط ضعف تعیین گروه خون به روش سل تایپینگ چیست ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تعیین گروه خون به روش سل تایپینگ

  از مهمترین نقاط ضعف تعیین گروه خون به روش سل تایپینگ در مواردی است که گروه خونی با ارهاش ضعیف و یک ریاجنت آنتی دی با قدرت یا همان تیتر ضعیف داشته باشیم. در این وضعیت ما شاهد واکنش منفی کاذب خواهیم بود، اگر چه این واکنشهای منفی کاذب ممکن است با ازمایش دی یو مثبت شوند اما درازمایشگاههایی که نتیجه آزمایش سل تایپینگ مستقیم از روی نتایج لوله ها خوانده و گزارش میشود بدون انجام ازمایش دی یو، احتمال گزارش گروههای خونی با ارهاش منفی کاذب وجود دارد. در چنین مواردی بهتراست همیشه نتایج ارهاش های منفی را با ازمایش تکمیلی دی یو و یا تعیین گروه خونی به روش اسلایدی جهت تایید تکرار کنید.

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد | 2 | Phasco-qc

  2 0