پرسش و پاسخ 

پرسش

 • طول عمر سلولهای خونی

  طول عمر کدام سلول بیشتر است؟ سلول باند لنفوسیت B لنفوسیت T اریتروسیت

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • طول عمر سلولهای خونی

  از آنجایی که بعضی از لنفوسیتهای T پس از رویارویی با آنتی ژن تبدیل به سلولهای خاطره ای میشوند و گاه یک مواجهه دوباره با آنتی ژن سالها به طول می انجامد بنابراین لنفوسیتهای T خاطره ای از نظرطول عمر بیشترین عمر را بین سلولها دارا هستند.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 3 | ghnazary

  2 0