پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پرتوپورفیرین

  درکدام مورد پرتوپورفیرین گویچه های قرمز افزایش می یابد؟ تالاسمی ماژور کمبودG6PD مسمومیت با سرب کمبود ویتامین B12

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • افزایش پروتوپورفیرین

  پرتو پورفيرين يك مرحله قبل از ساخته شدن هيم در گلبول قرمز ايجاد مي شود و در آخرين مرحله ساختمان هم، آهن در مولكول پروتوپورفيرين وارد مي شود كه هم تشكيل يابد . .بنابراين كاهشهاي آنزيمي مانند فروچلاتاز ،كمبود آهن يا وجود موادي كه با ساختن هم تداخل مي كند مانند سرب موجب افزايش پروتوپورفيرين مي گردد

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 2 | ghnazary

  1 0