پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تعداد سلولها در مغز استخوان

  تعداد کدام سلولها در مغز استخوان کمتر است؟ لنفوبلاست میلوبلاست مگاکاریوبلاست پرواریتروبلاست

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تعداد سلولها در مغز استخوان

  مگاکاریوبلاستها ازنظردرصدکمترین مقدار را فکر میکنم که درمغزاستخوان داشته باشند.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0