پرسش و پاسخ 

پرسش

 • نقش سلولها

  کدام سلول درمتابولیسم تریگلیسیریدهاولیپوپروتین هاشرکت دارد؟تونروفیل ایوزینوفیل بازوفیل نورموسیت اورتوکروماتوفیل

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • نقش سلولها

  سلول ارتوکروماتوفیلیک نورموبلاست بدلیل اینکه هنوز به مرحله نهایی بلوغ خود نرسیده است میتواند در متابولیسم تری گلیسرید ها و لیپوپروتیین ها نقش داشته باشد.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0