پرسش و پاسخ 

پرسش

 • هموگلوبینوپاتی

  در آزمون غربالگری نوزادان برای هموگلوبینوپاتی، چنانچه نمونه خون نوزاد از بند ناف با خون مادر آلودگی پیدا کند کدام یک‌از موارد زیر محتمل است ؟ الف) اگر نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور بتا باشد آزمایش شبیه آزمایش نوزاد نرمال می شود. ب) اگر نوزاد مبتلا به آنمی داسی شکل باشد جواب نوزاد شبیه هتروزیگوت داسی می شود. ج) مقدار هموگلوبین F نوزاد با توجه به سن کمتر از مقدار مورد انتظار می شود. د) همه موارد فوق

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ صحيح همه موارد فوق است

  پاسخ صحیح : گزینه د آلودگی با خون مادر، موجب ورود هموگلوبین A به نمونه نوزاد می گردد و مقدار هموگلوبین F نوزاد با توجه به سن کمتر از مقدار مورد انتظار می شود. نوزاد در بدو تولد به طور میانگین حدود 75% هموگلوبین F و 25% هموگلوبین A دارد و از این رو الگوی الکتروفورز نوزاد سالم به FA نمایش داده می شود. در تالاسمی ماژور بتا الگوی الکتروفورز نوزاد F است که با آلودگی خون مادر به صورت FA در آمده که مربوط به نوزاد سالم است ( با نوزادان سالم اشتباه می شود ). در آنمی داسی شکل الگوی الکتروفورز نوزاد FS است که با آلودگی با خون مادر بسته به شدت آلودگی به صورت FSA یا FAS در آمده که به ترتیب با سندرم داسی تالاسمی و هتروزیگوت داسی اشتباه می گردد.

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0