پرسش و پاسخ 

پرسش

  • PT%

    با سلام.چگونه درصدPTیا PT% محاسبه میشود؟ برای این ازمایش نمونه برداری از چه قسمت هایی مجاز است؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش