پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • KDO

    KDOقند 8کربنه است که پلی ساکاریدمرکزی رابه لیپیدAمتصل میکند ودرLPSباکتریهای گرم منفی وجود دارد گرم مثبت ها فاقد ان هستند

    ۱۳۹۰ پنج شنبه ۸ دي | 0 | mansoury

    0 0