پرسش و پاسخ 

پرسش

 • رنگامیزی فولگن

  روش رنگامیزی فولگن برای رنگامیزی اسید نوکلئیک باکتری ها به چه صورت است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Fulgen staining

  رنگ آمیزی فولگن برا ساس هیدرولیز اسید ی DNA صورت می گیرد، به همین منظور نمونه های سلولی را با اسید هیدروکلریک گرم(60 درجه) مجاور نموده و سپس در معرض معرف Schiff قرار می دهند. در صورت تمایل می توان نمونه ها را مورد رنگ آمیزی منفی نیز قرار داد که برای اینکار می توان از Light Green SF yellowish -که کلاژن را رنگ می کند- استفاده نمود. در نهایت نمونه ها توسط اتانل آبگیری و با گزیلن شفاف می شوند و میتوان آنها را پس از مونته کردن مورد بررسی قرار داد. در این شرایط DNA به رنگ قرمز و زمینه درصورت انجام رنگ آمیزی منفی به رنگ سبز دیده خواهد شد. From Wikipedia, the free encyclopedia

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت | 1 | z_biotech

  1 0