پرسش و پاسخ 

پرسش

 • رنگ فوشین

  فوشین بازی با فوشین اسیدی چه تفاوتی دارند و کاربرد هرکدام چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاتولوژی و میکروب شناسی

  فوشین اسیدی دارای کروموژن منفی یا آنیونیک است و با قسمتهائی از سلول باکتری که دارای بار مثبت است ترکیب میشود از این رنگ در میکروب شناسی استفاده میشود فوشین بازی برعکس فوشین اسیدی است و در ساختن معرف شیف در پاتولوژی استفاده میشود.

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۸ ارديبهشت | 3 | keivan-48

  3 0