پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • سلام

    منمقداری مطلب در مورد محیط های کشت در وبلاگم معرفی کردم که شاید به دردتان بخورد : تعدادی از محیط های کشت مصنوعی هستند و خودشان هم به ۳قسمت افتراقی و نگه دارنده و انتخابی تقسیم میشوند . در این قسمت ویژگی های محیط های کشت مصنوعی را مرور میکنیم . این محیط ها شامل : الف) باكتروئيدس بايل اسكولين آگار (BBE) ب) آگار خوندار ج) محيط BHI د) شكلات آگار هـ) Chopped meat broth و) كلمبيا CAN آگار با خون ز) آبگوشت گرم – منفي ح) هكتون اينتريك آگار (HE) ط) Kanamycin-Vancomycin Laked rabbit blood agar KVLB ي) لونشتين – جانسون ك) مك كانكي آگار (Mac conkey agar) ل) ميدل بروك آگار و براث Middlebrook agar and broth م) فنيل اتيل الكل آگار (PE agar) ن) PPLO agar (قبلاً Pleuro pneumonia – Like organism يا PPLO ناميده مي‌شد) ص) سابورودكستروز آگار ع) آگار انتخابي استرپتوكوك ف) تاير – مارتين آگار س) تيوگليكولات براث ق) محيط تريكوموناس ر) گزيلوز – ليزين – دزوكسي كولات آگار (XLD) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الف) باكتروئيدس بايل اسكولين آگار (BBE) BBE آگار جهت جداسازي سريع و شناسائي احتمالي گروه باكتروئيدس فراجيليس مفيد مي‌باشد. اين محيط داراي mg/ml100 جنتامايسين، كه رشد بيشتر ارگانيسم‌هاي هوازي را مهار مي‌كند، 20% صفرا، كه رشد اغلب بيهوازيها را مهار مي‌كند (به جز باكتروئيدس فراجيليس و تعداد كمي از ساير گروهها) و اسكولين، كه به تشخيص گروه باكتروئيدس فراجيليس كه معمولاً اسكولين مثبت هستند كمك مي‌كند، مي‌باشد. ب) آگار خوندار اين محيط از يك پايه مانند تريپتون كه منشاء پروتئيني دارد، هضم شده پروتئيني سويا (كه داراي مقدار كمي از كربوهيدراتهاي طبيعي است)، كلريد سديم، آگار و 5 درصد خون تشكيل شده است. ج) محيط BHI محيط غني از مواد مغذي ديگر محيط BHI مي‌باشد، كه جهت رشد بسياري از ميكروارگانيسم‌ها مي‌توان از آن استفاده نمود. اين محيط را مي‌توان به صورت آبگوشت (BHI Broth) يا سخت شده بوسيله آگار (BHI agar)، با يا بدون اضافه كردن خون مورد استفاده قرار داد. د) شكلات آگار در ساختن اين محيط از پايه آگار خوندار استفاده مي‌شود. پس از آماده نمودن و استريل كردن محيط پايه گلبولهاي قرمز را هنگامي كه هنوز محيط داغ است (در حدود 85 درجه سانتيگراد) به آن اضافه مي‌كنيم. گلبولهاي قرمز در اين حالت ليز شده و محيط رنگ شكلاتي – قهوه اي به خود مي‌گيرد. اكنون هموگلوبين و ساير مواد مغذي موجود در گلبولهاي قرمز در محيط وجود دارند. هِمين (hemin) كه فاكتور X خوانده مي‌شود، و كوآنزيم نيكوتين آدنين دي نوكلئوئيد (NAD) كه فاكتور V خوانده مي‌شود، به عنوان مكمل به محيط پايه آگار غني از مواد مغذي اضافه مي‌گردند. نايسريا گنوره و گونه‌هاي هموفيلوس در ميان ساير ارگانيسم‌هاي سخت رشد، رشد بهتري در حضور مواد مغذي مكمل اضافه شده به شكلات آگار دارند. هـ) Chopped meat broth اين محيط با يا بدون اضافه كردن گلوكز، جهت غني سازي و محافظت از رشد ارگانيسم‌هاي بيهوازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تكه‌هاي گوشت سوبستراهاي خوبي جهت آنزيم‌هاي پروتئوليتيك بوده و به عنوان يك عامل احياء كننده جهت حفظ پتانسيل پايين اكسيداسيون – احيا عمل مي‌كند. و) كلمبيا CAN آگار با خون محيط پايه كلمبيا آگار يك محيط غني از مواد مغذي بوده و داراي سه منبع پپتون مي‌باشد. اضافه كردن 5 درصد خون دفيبرينه محيط را مغذي نموده و واكنشهاي هموليتيك را به خوبي نشان مي‌دهد. عوامل ضد باكتري كوليستين (10 ميكروگرم در ميلي ليتر) و ناليديكسيك اسيد (15 ميكروگرم در ميلي ليتر) به طور كامل رشد انتروباكترياسه‌ها و گونه‌هاي سودوموناس را مهار كرده، در صورتيكه استافيلوكوك استرپتوكوك و انتروكوك به راحتي رشد مي‌كنند، برخي از ارگانيسم‌هاي گرم – منفي مانند گاردنرلا واژيناليس و برخي از گونه‌هاي باكتروئيدس مي‌توانند بر روي محيط كلمبيا آگار با CAN و خون به خوبي رشد نمايند. ز) آبگوشت گرم – منفي آبگوشت گرم – منفي (GN broth) يك محيط انتخابي بوده و جهت كشت سالمونلا و شيگلا از نمونه‌هاي مدفوع و سواب ركتوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آبگوشت GN داراي چند تركيب فعال مي‌باشد. ستيرات سديم، به عنوان منبع كربن، دزوكسي كولات سديم (يك نمك صفراوي) ارگانيسم‌هاي گرم – منفي را تخريب نموده و از رشد اوليه كلي فرمها ممانعت به عمل مي‌آورد. اضافه نمودن مانيتول با غلظتي بيشتر از دكستروز رشد پاتوژنهاي تخمير كننده مانيتول را تقويت نموده و رشد گونه‌هاي پروتئوس را تضعيف مي‌كند. محيط جهت حفظ pH طبيعي، حتي بعد از توليد متابوليت‌هاي اسيد بوسيله باكتريها، با فره شده است. ح) هكتون اينتريك آگار (HE) اين محيط يك نمونه از محيطهاي آگار انتخابي – افتراقي است كه جهت استريليزاسيون احتياجي به اتوكلاو كردن ندارد. غلظت نمك‌هاي صفراوي و رنگ‌هاي بروموتيمول بلووفوشين اسيدي به اندازه كافي جهت ممانعت از رشد بيشتر فلور طبيعي مدفوع بالاست. اين محيط فقط اندكي از رشد گونه‌هاي سالمونلا و شيگلا ممانعت به عمل مي‌آورد. به دليل آنكه تعداد معدودي از ارگانيسم‌ها قادر به رشد بر روي اين محيط هستند، قبل از تقسيم كردن در پليت احتياج به اتوكلاو كردن ندارد. ارگانيسم‌هاي تخمير كننده لاكتوز (لاكتوز-مثبت) با پايين آوردن pH محيط در محيط اطراف كلني، كلني‌ها را زرد رنگ مي‌كنند، اضافه كردن فر يك آمونيوم سيترات، منبع آهن در بسياري از محيط‌هاي كشت، موجب توليد H2S از تيوسولفات سديم شده و با تشكيل يك رسوب سياه رنگ در اطراف كلني توليد H2S را مشخص مي‌كند. ط) Kanamycin-Vancomycin Laked rabbit blood agar KVLB آگار يك محيط كشت انتخابي جهت جداسازي گونه‌هاي باكتروئيدس مي‌باشد اين محيط حاوي 75 ميكروگرم در ميلي ليتر كانامايسين است. ي) لونشتين – جانسون برای جدا سازی میکروب سل از آن استفاده میکنیم ك) مك كانكي آگار (Mac conkey agar) مك كانكي آگار معمولترين محيط كشت آگار انتخابي – افتراقي بوده و داراي رنگ كريستال ويوله جهت ممانعت از رشد باكتريهاي گرم – مثبت و انديكاتور pH قرمز خنثي (Neutral red) جهت نشان دادن خصوصيات افتراقي مي‌باشد. باسيل‌هاي گرم منفي به آساني بر روي اين محيط رشد نموده و باكتريهاي تخمير كننده لاكتوز، محصولات اسيدي توليد نموده كه سبب كاهش pH در محيط اطراف كلني مي‌گردد. انديكاتور قرمز خنثي در pH اسيدي قرمز رنگ مي‌شود. پس ارگانيسم‌هاي لاكتوز – مثبت قرمز رنگ و لاكتوز – منفي بي‌رنگ و شفاف هستند. مك كانكي آگار محيط انتخابي و افتراقي مورد استفاده جهت گونه‌هاي شيگلا مي‌باشد. ل) ميدل بروك آگار و براث Middlebrook agar and broth اطلاعات خاصی در مورد این محیط کشت ندارم م) فنيل اتيل الكل آگار (PE agar) با اضافه نمودن فنيل اتيل الكل به يك پپتون و محيط پايه عصاره گوشت (beef extract) آگاري ايجاد مي‌شود كه از رشد باكتريهاي گرم – منفي جلوگيري مي‌كند. اضافه كردن 5 درصد خون گوسفند مواد مغذي لازم جهت رشد استافيلوكوكها را فراهم مي‌آورد. اين محيط همچنين جهت كشت ارگانيسم‌هاي گرم – منفي كه الكل رشدشان را متوقف نمي‌كند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پس از آماده كردن پليت‌هاي فنيل اتيل الكل آگار از آن بوي گل رز به مشام مي‌رسد. ن) PPLO agar (قبلاً Pleuro pneumonia – Like organism يا PPLO ناميده مي‌شد) يك محيط غني شده است كه جهت ميكوپلاسماها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آگار اين محيط نسبت به ساير محيط‌هاي باكتريولوژي كمتر بوده و در pH اندكي بالاتر تهيه مي‌شود. Beef heart in fusion، پپتون و اضافه كردن مواد مغذي مانند سرم و مايع آسيت به ميكوپلاسماها امكان رشد داده و كلني‌هائي با اندازه كوچك و مركز متراكم بر روي اين محيط ايجاد مي‌كنند. پني‌سيلين و كريستال ويوله را مي‌توان جهت جلوگيري از رشد باكتريهاي آلوده كننده به اين محيط اضافه نمود. ص) سابورودكستروز آگار جهت كشت قارچهاي پاتوژن مورد بهره‌برداري قرار گرفته و خصوصاً جهت كشت عوامل قارچي سطح پوست مفيد است. اضافه نمودن عوامل ضد ميكروبي سيكلوهگزاميد (5/0 ميكروگرم در ميلي ليتر) و كلرامفنيكل (16 ميكروگرم در ميلي ليتر). ع) آگار انتخابي استرپتوكوك اين محيط، تغيير يافته محيط آگار خوندار بوده و حاوي كريستال ويوله، تري‌متوپريم-سولفامتوكسازول و كوليستين با غلظت مناسب جهت ممانعت از رشد اغلب استرپتوكوكها به غير از استرپتوكوك پيوژنزو استرپتوكوك آگالاكيته مي‌باشد. هموليز بتا بروي اين محيط به آساني قابل مشاهده است. اين محيط جهت كشت اوليه سواب گلو جهت تشخيص استرپتوكوك گروه A بسيار مفيد است. ف) تاير – مارتين آگار اين محيط همان محيط شكلات آگار تغيير يافته است و جهت كشت نايسرياهاي پاتوژن به كار مي‌رود. آنتي‌بيوتيك‌هائي مانند كوليستين (جهت ممانعت از رشد ساير باكتريهاي گرم – منفي)، وانكومايسين (جهت ممانعت از رشد باكتريهاي گرم – مثبت) و نيستاتين يا انيزومايسين (جهت ممانعت از رشد مخمرها) به محيط اضافه مي‌شود. در تاير مارتين آگار از نيستاتين جهت ممانعت از رشد مخمرها استفاده مي‌شود. محيط تغيير يافته تاير – مارتين (MTM) داراي تري متوپريم جهت ممانعت از رشد پروتئوس مي‌باشد. س) تيوگليكولات براث اين آبگوشت غني كننده به طور معمول در آزمايشگاههاي ميكروبشناسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مقدار آگار موجود در محيط تيوگليكولات 075/0 درصد بوده و اين مقدار آگار جهت جلوگيري از ورود جريان اتمسفر حاوي اكسيژن به داخل آبگوشت استفاده شده است. تيوگليكوليك اسيد به عنوان يك عامل احياء كننده جهت پايين آوردن پتانسيل اكسيداسيون احياء در محيط استفاده شده است. با اضافه نمودن تعداد زيادي از فاكتورهاي مغذي مانند كازئين – عصاره مخمر، گوشت، و ويتامين‌ها و غيره به اين محيط، رشد اكثر باكتريهاي پاتوژن تشديد مي‌گردد. ساير مكمل‌هاي غذايي، انديكاتور اكسيداسيون-احياء (Resazorin)، دكستروز، ويتامين K1 و هِمين (hemin) در فرمولهاي تغيير يافته ديگر به محيط اضافه شده است. تكنولوژيست‌ها در اين محيط مي‌توانند تفاوت بين انتشار باكتريها در محيط را مشاهده نمايند. باسيل‌هاي گرم-منفي اختياري در سراسري محيط پخش مي‌شوند، كوكسي‌هاي گرم – مثبت به صورت توپ باد كرده (puff ball) رشد مي‌كنند و هوازيهاي مطلق مانند سودوموناس و مخمرها به صورت يك لايه نازك در سطح آگار رشد مي‌نمايند. جهت رشد باكتريهاي بيهوازي اگر به محيط تيوگليكولات مكمل هِمين (hemin) به مقدار 5 ميكروگرم در ميلي ليتر و ويتامين K1 به ميزان 1/0 ميكروگرم در ميلي ليتر و بيكربنات سديم به ميزان 1 ميلي گرم در ميلي ليتر اضافه گردد نتايج بهتري حاصل مي‌گردد. ق) محيط تريكوموناس جهت جداسازي تك ياخته‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اين محيط داراي آنتي بيوتيك كرامفنيكل جهت ممانعت از رشد باكتريهاي آلوده كننده مي‌باشد. pH حدود 6 است ر) گزيلوز – ليزين – دزوكسي كولات آگار (XLD) XLD آگار مانند هكتون اينتريك آگار يك محيط انتخابي جهت رشد شيگلا و سالمونلا بوده و احتياجي به استريليزاسيون توسط اتوكلاو ندارد. نمك‌هاي صفراوي از رشد بسياري از انتروباكترياسه‌ها و كوكسي‌هاي گرم-مثبت ممانعت به عمل مي‌آورند. انديكاتور فنل رد جهت تمايز باكتريهاي لاكتوز-منفي (سالمونلا و شيگلا) كه كلني آنها به صورت بي‌رنگ يا صورتي كم رنگ در مي‌آيد به محيط اضافه شده است. فريك آمونيوم ستيرات جهت مشاهده توليد H2S توسط ارگانيسم‌هاي H2S – مثبت به محيط اضافه شده است. در صورت توليد H2S مركز كلني تيره مي‌گردد. ارگانيسم‌هائي كه كربوهيدراتهاي موجود در محيط را تخمير مي‌كنند (گزيلوز لاكتوز و سوكروز) كلني‌هاي زرد رنگ توليد مي‌كنند.

    ۱۳۸۸ جمعه ۱۳ آذر | 3 | b3da

    2 0