پرسش و پاسخ 

پرسش

 • افتراق استاف اورئوس و اینترمدیوس

  جهت افتراق استاف اورئوس و اینترمدیوس کدام گزینه نادرست است؟ الف) هر دو کواگولاز مثبت هستند. ب) هر دو دارای پروتئین A هستند. ج) تست VP در استاف اورئوس مثبت و در اینترمدیوس منفی می باشد. د) تست PYR در هر دو منفی می باشد.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تست PYR در هر دو منفی می باشد.

  پاسخ صحیح گزینه (د) است. استافیلوکوک های کواگولاز مثبت: * استاف اورئوس. * استاف اینترمدیوس (در سگ). * استاف دلفینی. * استاف شلیفری. * استاف هیکوس. 💧- استاف اینترمدیوس در سگها بیماریزا بوده و بندرت در انسان بیماریزا می باشد. 💧- اینترمدیوس هم دارای پروتئین A است. 💧- تست VP در استاف اورئوس مثبت و در استاف اینترمدیوس منفی می باشد. 💧- تستهای بتاگالاکتوزیداز و PYR در اینترمدیوس مثبت ولی در اورئوس منفی می باشد.

  ۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين | 3 | Phasco-qc

  2 0