پرسش و پاسخ 

پرسش

 • افتراق سالمونلا از سیتروباکتر

  جهت افتراق سالمونلا از سیتروباکتر از کدام دسته از تستهای زیر استفاده می شود؟ الف) اوره، LDC و ONPG ب) اوره، H2S و ODC ج) ایندول، ODC و ONPG د) ایندول، H2S و ONPG

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کلنی های سیتروباکتر

  پاسخ صحیح: گزینه الف مرفولوژی کلنی های سیتروباکتر مشابه سالمونلا است و به کمک ‌تست های بیوشیمی مانند اوره، ‌LDC و ONPG افتراق داده می شوند. سیتروباکتر ONPG + و اوره + و لیزین. سالمونلا برعکس آن ONPG - و اوره - و لیزین + (اکثریت).

  ۱۳۹۷ جمعه ۵ بهمن | 1 | Phasco-qc

  0 0