پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • شیگلا | Shigellaبيماريزايي و اکولوژی باكتری

  با تعداد کمتر از 200 عدد باکتری، می تواند سبب ایجاد عفونت گردد. باکتری از طریق دستگاه گوارش وارد روده کوچک و سپس از آنجا به روده بزرگ دسترسی پیدا میکند. باکتری شیگلا دارای چهار جنس اصلی است که هر یک بر اساس ویژگی های سرولوژیکی به سروتایپ هایی تقسیم بندی میشوند و فقط گونه شیگلا سونه ای یک سروتایپ دارد که با تستهای بیوشیمیایی از بقیه افتراق داده میشود. گونه شیگلا فلکسنری دو نوع انتروتوکسین 1 و انتروتوکسین 2 را تولید و ترشح میکند درحالی که شیگلا دیسانتری (Shigella dysenteriae) انتروتوکسین شیگا توکسین را تولید و ترشح میکند که شبیه به وروتوکسین باکتری ای -کولای است. شیگلا به سلولهای اپیتلیال روده کوچک حمله میکند و درون آنها تکثیر یافته و سپس به سلولهای پوششی همسایه منتشر میشوند و به این ترتیتب نمای آسیب شناسی شیگلوز (Shigellosis) را ایجاد میکنند.

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0
 • بیماری زایی شیگلا

  توانایی تهاجم شیگلا به سلول های میزبان در انحصار پلاسمید220 kb کد کننده ی آنتی ژن های پلاسمیدی مهاجم (invasion plasmid antigen) IPa می باشد. به محض ورود شیگلا به فاگوزوم سلول میزبان همولیزینی ترشح می کند که باعث لیز فاگوزوم و ورود باکتری به سیتوپلاسم و تکثیر آن میشود. شیگلا دیسانتری قادر به تولید نوروتوکسین شیگا است که عملکرد آن کاملا شبیه وروتوکسین 1 EHEC میباشد. علاوه بر ان شیگلا اثرات سیتوتوکسیک و انتروتوکسیکن هم دارد که ژن تولید کننده ی آن روی کرومزوم قرار دارد.

  ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي | 0 | rasoul

  0 0