پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • همولایزن های باکتری ها

    گروهی از توکسین ها هستند که توسط باکتری ها و قارچ ها تولید می شوند. این توکسینها از آن جهت که قادر به لیز گلبول های سرخ هستند همولایزین نامیده میشوند اما به این معنی نیست که تاثیر بر دیگر سلولها مانند منوسیتها ، پلاکت ها ندارند بلکه در این سلول ها نیز سبب لیز میشوند. همولایزن های باکتریها ساختار پروتیینی داشته و بصورت منومر تولید و ترشح میشوند و پس از رسیدن به غشا سلول هدف الیگومریزه شده و یک هپتامر در غشا سلول قرمز تشکیل میدهند که مرکز آن سوراخ است و با ایجاد سوراخ درغشا سلول هدف سبب لیز می شوند . البته تنها گاما لایزین استاف اورئوس یک اکتا مر تشکیل می دهد . پاسخ ارسالی از آقای غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی.

    ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي | 1 | Phasco-qc

    0 0