پرسش و پاسخ 

پرسش

 • باكتري E. Coli

  ایجاد ضایعات فنجانی شکل ‏ ( Cup like structures ) در مخاط روده ناشی از عفونت کدام پایوتایپ E. Coli می باشد ؟ الف- ETEC ب- EIEC ج-EAEC د-EPEC

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ EPEC است

  پاسخ این پرسش: گزینه د اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC): در اپیدمی های اسهال در کودکان به -ویژه کودکان مناطق شهری و یا کودکان بستری نقش دارد - ندرتا در کودکان بالای یک سال ایجاد اسهال می کند و تقریبا همه بیماران 6 ماهه یا کمتر هستند - محل فعالیت : روده کوچک - مکانیسم بیماریزایی EPEC: ارگانیسم های EPEC طی فرایندی بنام اتصال متمرکز *( localized adherence )* بطور محکم به غشا انتروسیت ها متصل می شوند. بجای پوشاندن یکنواخت سطح سلول میزبان ، باکتری ترجیح می دهد از طریق پیلی تیپIV به اپیتلیوم اتصال یافته و میکروکلنی های مجزایی تشکیل دهد. باکتری ها از طریق یک فرایند تحت کنترل ژن های کروموزومی و پلاسمیدی، باعث افزایش سطح کلسیم داخل سلول میزبان و از بین رفتن میکروویلی ها می شوند. سپس چسبنده دوم بنام اینتیمین اتصال محکمی با انتروسیت ها ایجاد کرده که موجب توسعه اکتین های فیلامنتی در زیر باکتری اتصال یافته می گردد. از بین رفتن میکرو پیلی ها در این پروسه ممکن باعث سو جذب شود؛ این فرایند پاتولوژیک بنام ضایعات اتصالی-تخریبی *( Attachment & Effacement )* مطرح است که بواسطه تغییر پلیمریزاسیون اکتین سلول میزبان زوائد فنجانی شکل*( Cup-like Pedestals )* ایجاد می شود.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0