پرسش و پاسخ 

پرسش

  • مقاومت میکروبی

    نحوه ی تشخیص فنوتیپی آنزیم کاربا پنماز در انتروباکتریاسه به چه صورت است؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش