پرسش و پاسخ 

پرسش

  • آنتی بیوگرام

    از زمانی که باکتری را بردیم در مولر هینتون آگاهر تا زمان دیسک گذاری 15 دقیقه طول میکشد علت چیست؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش