پرسش و پاسخ 

پرسش

  • آنتی بیوگرام

    از زمانی که استاندارد نیم مک فارلند ساخنه شد و روی محیط کشت مولر هینتون آگار منتقل دادیم 15 دقیقه طول می کشد علت چیست؟

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش