پرسش و پاسخ 

پرسش

 • باکتری ها

  منظور از باکتری های گرم متغیر چیست و چه ویزگی هایی سبب بروز این امر میشود؟؟؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Gram Variable Bacteria

  برخی باکتری ها مثل ((گاردنرلا واژینالیس، عامل واژینوزیس)) در رنگامیزی گرم هم رنگ کریستال ویوله را در خود نگه میدارند و هم رنگ سافرانین . یعنی زیر میکروسکوپ برخی به رنگ بنفش پر رنگ و برخی به رنگ صورتی مشاهده می شوند. در بعضی موارد باکتری های گرم مثبت به طور کاذب به صورت گرم منفی رنگامیزی می شوند و در یک لام گرم زیر میکروسکوپ هر دو حالت گرم مثبت و گرم منفی قابل رؤیت است. این امر ناشی از کهنه بودن کشت باکتری های گرم مثبت می باشد و به دلیل تغییر ساختار در دیواره سلولی رخ می دهد.

  ۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد | 2 | fatemeh arab

  1 0