پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسپور کلستریدیوم

  باسلام ووقت بخیر جهت جداسازی اسپور کلستریدیوم پرفرژنس از چه محیط کشت اختصاصی باید استفاده نمود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اسپور

  سلام Duncan and Strong (DS) medium thioglycollate (FTG) medium http://aem.asm.org/content/16/1/82.full.pdf

  ۱۳۹۴ جمعه ۱۶ بهمن | 0 | FSHAH

  0 0