پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • مراجعه به ادرسهای زیر

    http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Swarming_Motility_in_Proteus_Mirabilis:_Causative_Agent_of_UTIs http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.1700590423/abstract

    ۱۳۹۲ سه شنبه ۵ آذر | 1 | marand

    1 0