پرسش و پاسخ 

فلور غالب

فلور غالب در دستگاه گوارش چه نام دارد ؟

ابتدا وارد سایت شوید