پرسش و پاسخ 

دیپلوکک های گرم منفی

رویت مقادیر بسیار زیاد دیپلوکک های گرم منفی در کشت گلو(رنگ آمیزی گرم) نشان دهنده چیست ؟

ابتدا وارد سایت شوید