پرسش و پاسخ 

سودوموناس در نمونه Stool

اگر در نمونه Stool در نوزادان سودوموناس به طور خالص جدا شود یعنی در ss و مکانکی تنها نمونه ای که رشد می کند سودو موناس باشد تکلیف چیست ؟

ابتدا وارد سایت شوید