پرسش و پاسخ 

استریل کردن محیط کشت

برای استریل کردن محیط کشت های حساس به درجه حرارت بالا از کدام روش استفاده می کنیم.

ابتدا وارد سایت شوید