پرسش و پاسخ 

سیستئین اوری

دیدن کریستال سیستئین در ادرار خانمی 26 ساله و باردار آیا نشانه سنگ کلیه می باشد یا نه؟ یا نشاندهندهای چه مشکلی می باشد

ابتدا وارد سایت شوید