پرسش و پاسخ 

عفونت مالاریا در ایران

از همکاران آزمایشگاهی ، آیا کسی اخیرا با موردی از مالاریا در آزمایشگاه خود مواجه شده است؟ اگر برخورد داشته اید کدام یک از گونه های این تک یاخته تشخیص داده شده اند؟

ابتدا وارد سایت شوید