پرسش و پاسخ 

انگل لیشمانیا

در مورد راه های تشخیص تک یاخته لیشمانیا و بیماری ناشی از آن ( لیشمانیوزیس ) اگر کسی اطلاعاتی دارد لطفا بیان فرمایید.

ابتدا وارد سایت شوید