پرسش و پاسخ 

افتراق سالمونلا از سیتروباکتر

جهت افتراق سالمونلا از سیتروباکتر از کدام دسته از تستهای زیر استفاده می شود؟ الف) اوره، LDC و ONPG ب) اوره، H2S و ODC ج) ایندول، ODC و ONPG د) ایندول، H2S و ONPG

ابتدا وارد سایت شوید