پرسش و پاسخ 

بيماري انگشت نهنگ | Whale finger

عامل بیماری whale finger ( انگشت نهنگ ) کدام باکتری است ؟ الف) سودوموناس آئروژینوزا ب) اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه ج) آئروموناس هیدروفیلا د) بارتونلا کوئین ناتا

ابتدا وارد سایت شوید